Behangcalculator
sluit

Vul hieronder afmetingen in zodat u precies weet hoeveel rollen behang u nodig heeft.

top of page

privacy verklaring

Spits Wallcoverings B.V. vindt de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van het grootste belang en doet haar uiterste best om de privacy van een ieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt, te respecteren. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens om gaan.

 

Contactgegevens:

Spits Wallcoverings BV 

Opweg 90A

2871 NG Schoonhoven 

 

Nederland 

t. +31 (0)182 - 38 65 55 

f. +31 (0)182 - 38 23 24 

e. info@spitswallcoverings.nl 

 

België 

t. 03-2040156 

f. 03-7072443 

e. info@spitswallcoverings.be 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en/of apparaattype

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt:

Spits Wallcoverings verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Daarbij gebruiken we de persoonsgegevens die we van u hebben gekregen, maar we kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die we uit andere bronnen zoals openbare zakelijke websites, zakelijke social media platforms als LinkedIn of persoonsgegevens die verkregen worden door het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te raadplegen en persoonsgegevens die wij verkrijgen van onze klanten of relaties. 

 

Wij kunnen deze gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Algemeen klantencontact

- Het afhandelen van uw bestelling en betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te kunnen informeren over wijzigingen van onze producten en diensten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u, of op uw verzoek bij uw kant, af te kunnen leveren

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Wij kunnen uw gedrag op onze website analyseren om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

- Wij kunnen uw surfgedrag volgen over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten kunnen afstemmen op uw voorkeuren

- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van wettelijke verplichtingen, om een overeenkomst met u te kunnen sluiten en uitvoeren, als er een gerechtvaardigd belang is of met uw toestemming.

  

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee wordt bedoeld dat er geen computerprogramma’s worden gebruikt zonder dat daar een mens (medewerker van Spits Wallcoverings) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen. Wij hanteren de wettelijk gestelde bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of op uw verzoek uw overeenkomst met uw klant, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wet. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Als een derde partij in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluiten we met deze partij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de regels van de AVG.

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
 

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.
 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

Recaptcha

We gebruiken de Recaptcha service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google recaptcha te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat recaptcha doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door recaptcha te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spits Wallcoverings en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spitswallcoverings.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op uw verzoek. Spits Wallcoverings wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spits Wallcoverings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spitswallcoverings.nl


 

BELANGRIJKE OPMERKING OVER GEGEVENSVERWERKING IN VERBINDING MET GOOGLE ANALYTICS

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

bottom of page